+46 (0)411-211 911 | Jourtelefon +46 (0)411-211 911  info@retsab.se

Miljöarbete

Miljöarbete-ISO-14001
Miljöpolicy – Vi ska erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
Roger Erikssons Transport & Spedition AB (Retsab) arbetar med ISO 14001 certifiering som är den internationella standarden för ledningssystem inom miljö.

Vi har kommit så här långt
3 grundläggande åtaganden:
  • förebyggande av förorening
  • lagefterlevnad
  • ständig förbättring av miljöledningssystemet

Dessa åtaganden hjälper till att driva förbättringarna i hela miljöarbetet.

Miljöarbete
Miljöcertifiering ISO 14001

ISO 14001 kan användas som ett verktyg. Det fokuserar på att kontrollera organisationens miljöaspekter eller det sätt som aktiviteter, produkter och tjänster samverkar med miljön, t.ex. utsläpp till luft, mark eller vatten. Organisationen måste beskriva vad de avser att göra, hålla fast vid sina rutiner och dokumentera sina ansträngningar för att visa överensstämmelse och förbättring. Organisationen kommer att sätta upp mål och införa program för att förbättra miljöprestanda, vilket ofta även medför finansiell nytta.

Miljöpolicy

Roger Erikssons Transport & Spedition AB (Retsab) ska erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta innebär:

  • Att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständig förbättring
  • Att följa gällande lagstiftning
  • Att följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten
  • Att hålla hög kunskap och miljömedvetenhet i företaget
  • Att påverka våra leverantörer i miljöarbetet
  • Att driva vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan begränsas, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart
  • Att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet

Vi ska fortlöpande granska vårt miljöarbete och utvärdera policy och mål för att minimera påverkan och maximera effekten.